Konsolidacja sprawozdań finansowych grup kapitałowych to nie tylko wymóg przepisów prawnych, ale również bardzo istotny proces z punktu widzenia inwestora. Analiza skonsolidowanego sprawozdania dużo lepiej oddaje stan rzeczywisty całej grupy. Koncentracja na sprawozdaniach pojedynczych jednostek może doprowadzić do błędnych wniosków, co do obrazu całego przedsiębiorstwa.

Aby konsolidacja została przeprowadzona poprawnie należy stosować się do aktualnych przepisów prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Dlatego tak ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za tę trudną dziedzinę miały wysokie kwalifikacje i dostęp do aktualnych przepisów prawnych i publikacji.
Polskie przepisy dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych bazują przez wszystkim na następujący aktach prawnych:
• ustawa o rachunkowości  (szczególnie rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz 4a Łączenie się spółek),
• rozporządzenia Ministra Finansów wydane do ustawy,
Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSSF obliguje do zastosowania się do interpretacji standardów wydanych przez IASB (International Accounting Standards Board). Istotne są następujące MSSF, ale poniższa lista nie jest ostateczna:
• MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe,
• MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć,
• MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe,
• MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana,
• KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości,
• MSSF 12 Ujawnienia informacji o udziałach w innych podmiotach gospodarczych,
• MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.